Про систему електронного навчання

Система електронного навчання є одним із допоміжних інструментів організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Головною метою проекту є підвищення якості та ефективності вітчизняної філософської та політологічної освіти,  науково-методичного рівня організації навчального процесу на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, гармонізації вітчизняної філософської, політологічної, культурологічної, релігієзнавчої освіти із міжнародним освітнім простором. 

Система електронного навчання створена у 2016 році в межах науково-дослідної теми філософського факультету 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів».

Автори-розробники проекту:

Руденко Сергій Валерійович – заступник декана філософського факультету, науковий керівник дослідницької групи філософського факультету, доктор філософських наук, професор.

Соболєвський Ярослав Андрійович – доцент кафедри історії філософії філософського факультету, кандидат філософських наук.

  Пропустити доступні курси

  Доступні курси

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за ECTS) і завершується іспитом.

  Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософським мисленням, у його історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини.

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Іщенко Олена Миколаївна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Мета дисципліни – оволодіти комплексом знань про сутність та зміст культури міжнаціональних відносин. Сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному середовищі. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних та міжнаціональних контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з представниками інших націй і культур.

  Викладач доц. Власенко Федір Павлович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Викладач доц. Левченюк Євгенія Вікторівна

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  «Політичний менеджмент та політичне прогнозування» (частина «Політичний менеджмент») – нормативна навчальна дисципліна, яка викладається на III курсі бакалаврату (спеціальність «Політологія») і має за мету забезпечити засвоєння студентами базових понять і положень політичного менеджменту. В межах дисципліни студент має можливість познайомитися із ключовими питаннями загальної теорії менеджменту, засвоїти зміст поняття політичного менеджменту у єдності його аналітично-консультативної та організаційно-технічної складових. Акцент в курсі зроблено на аналітичній функції політичного менеджменту, концепціях, моделях, що з нею пов’язані, а також навичках, які нею передбачені.  

  Навчальна дисципліна «Політичні проблеми соціального управління» є дисципліною вільного вибору студента, викладається на ІІІ курсі бакалаврату  (спеціальність «Політологія») і має за мету формування у студента базового рівня управлінського знання. У межах дисципліни студент має змогу познайомитися із основними поняттями та положеннями загальної теорії управління, засвоїти зміст поняття соціального управління та з’ясувати специфіку двох аспектів політичного управління. Акцент в курсі зроблений на технологіях (з урахуванням інтервалу їх дієво-практичної спроможності) формування тих моделей поведінки і свідомості людини, які дозволяють забезпечувати політичну легітимність.   

  Дисциплина "Философия" знакомит студентов с философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу которой, собственно, составляет философия.

  Навчальної дисципліни «Філософія науки і інновацій» є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Вона належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін аспірантури (ОНД.02) і викладається українською мовою на першому році навчання.

  Структурно дисципліна «Філософія науки і інновацій» складається із двох змістовних частин. Перша змістовна частина має назву «Сучасна світова філософія: теоретико-методологічні і духовно-практичні виміри». У ній висвітлені фундаментальні стратегії філософської науки, які вплинули на розвиток гуманітарного знання та постають важливим підґрунтям для сучасних соціогуманітарних досліджень.

  Для опанування дисципліни здобувач має знати: сучасний зміст основних категорій філософської науки, особливості формування філософських методів та суміжних з нею методів гуманітарних наук, специфіку методологічних стратегій в умовах сучасного соціогуманітарного дискурсу. Здобувач має вміти: концептуально використовувати філософські поняття і категорії у якості джерел формування інструментарію гуманітарного знання, критично осмислювати усталені підходи та ідеї, виокремлювати і характеризувати межі теоретичного і практичного у власних наукових дослідженнях. Здобувач має володіти навичками: наукового аналізу та категоріально-концептуального мислення, застосування складних соціогуманітарних підходів у наукових дослідженнях.

  Метою дисципліни постає формування у здобувачів компетенції щодо практичного застосовування сучасних філософських знань у процесі виконання комплексних наукових досліджень.

   

  Ляшенко Ірина Валеріївна

  «Геополітика» є нормативною навчальною дисципліною, що читається на першому курсі магістратури (спеціальність «Політологія») і має за мету забезпечити формування у студента базового рівня геополітичного знання за рахунок вдумливого і осмисленого читання першоджерел (тексти додаються). Тим самим у межах курсу студент має можливість не лише засвоїти зміст основних положень та концепцій геополітики, а й познайомитися з поняттями і темами, які, зазвичай, лишаються на периферії навчальної літератури. А саме: «помста географії» та «помста геополітики», «хартленд у цілях стратегічного призначення» (Хелфорд Макіндер) і «відчуття кордону» (Карл Хаусхофер), зв’язок геополітики з державно-управлінською діяльність та обумовленість геополітичної проблематики рівнем розвитку технологій тощо. Студенту пропонується відшукати точки дотику між проблематикою українських геополітичних концепцій кінця XIX-го - початку XX-го століття та поняттями, що були уведені в геополітичний дискурс Хелфордом Макіндером; поміркувати над зв’язком «хартленду в цілях стратегічного призначення» та українським сьогоденням; осмислити концепти «Великої Європи» та «Східної Європи» з огляду на перебіг сучасних євроінтеграційних процесів; подискутувати з приводу «архаїчності» та «застарілості» геополітичного знання.

   

  Викладач доц. Товмаш Дмитро Анатолійович

  Дисципліна «Філософія» є базовим нормативним курсом для студентів гуманітарних факультетів, що викладається протягом одного семестру в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), або 120 годин аудиторних занять (30 годин – лекцій, 30 годин – семінарських занять, 60 годин – самостійна робота) і закінчується іспитом/заліком.

  Метою навчальної дисципліни «Філософія» є створення умов для самостійного осмислення студентами існування та розвитку природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Філософія завжди апелювала до мислення людини як до вміння формувати уявлення та знання про світ і місце людини в ньому. Як саме мислення філософія – це не стільки результат, що закріплюється у формі чітких і виважених положень, скільки процес, якому належить навчитись. Це вміння мислити можна здобути лишень у процесі філософської освіти через діалог із мислителями минулого та сучасності, через діалог студента та викладача.

  Завдання для самостійної роботи з елементами дистанційного навчання на період з 24 січня до 28 лютого 2018 р. для студентів 1 курсу філософського факультету першого (бакалаврського) рівня

      Шабуніна Вікторія Віталіївна

  Петренко Сергій Володимирович

  Приходько Володимир Володимирович

  викладач Павлова Олена Юріївна

  доктор філос. наук, професор

  ПавловаО.Ю.

  Історія світової  культури 2  семестр

  Павлова Олена Юріївна

  Шашкова Людмила Олексіївна

  2019-20 навчальний рік :  ІІ семестр

  «Філософія» для студентів-бакалаврів інституту філології (Західна філологія):

  • Германські мови та література (переклад включно): німецька [03 5.043] та шведська [03 5.044]
  • Романські мови та літератури (переклад включно): іспанська [03 5.051] та французька [03 5.055]
  • Новогрецька мова і література (переклад включно) [03 5.081]
  • Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)): зарубіжна література [01 4.02]

  Естетика для спеціальності "філософія" бакалаврського рівня

  Дисципліна “Історія філософії” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “політологія”

  Соболєвський Ярослав Андрійович

  Соболєвський Ярослав Андрійович